Shai Greenberg

Shai Greenberg

Senior Director, Japan Capital Markets – International